• Obsah obchodných podmienok:
   
 • Bod I. Zákaz zasielania newsletterov o akciových ponukách
 • Bod II. Elektronická databáza §420 ods. 1 zákona zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
 • Bod III. Občiansky zákonník a zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim
 • Bod III-II. Obchodný zákonník (platí aj pre školy a štátne inštitúcie)
 • Bod IV. Práva a povinnosti predávajúceho
 • Bod V. Práva a povinnosti kupujúceho
 • Bod VI. Dodacia lehota
 • Bod VII. Zrušenie objednávky do 24 hodín
 • Bod VIII. Reklamácie, záruka a servis
 • Bod VIII-I . Reklamovanie spotrebného tovaru
 • Bod VIII-II. Postup pri reklamácii
 • Bod IX. Ako zrušiť nákup, vrátenie tovaru do 14 dní.Odstúpenie od zmluvy
 • Bod X. Záverečné ustanovenia
 • Bod X-1. Dni voľna a sviatky
  Bod XI- Alternatívne riešenie sporov

   

                                                                                                        

  Elektronická faktúra je priložená ihneď po odoslaní tovaru, záruka platí odo dňa prevzatia zásielky.
  Faktúru z dôvodu šetrnosti k prírode "Chránime stromy" nevydávame v papierovej forme. Je to
  v súlade s celoeurópskym trendom. Veľkou výhodou je  aj napríklad servis/reklamácia, nakoľko
  nemusíte vlastniť faktúru v papierovej forme,  postačí nám len jeden údaj - číslo Vašej objednávky.

   

 • --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Živnostenské oprávnenie zapísané:   
  Zapísaný v ŽR Okresného úradu Žilina
  Číslo živnostenského registra: 580-41631


  Orgán dozoru:
  Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
  Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1  


  Obchodné meno:
  Ivan Jaroš-NC Group
  Stražovská 17/239
  01004 Žilina
 • IČO: 44392702
  DIČ: 1080201309
  IČ DPH: Neplatca DPH

  Zapísaný v ŽR
  Zapísaný v ŽR
  Zapísaný v ŽR Okresného úradu Žilina
 • +421950537170:  Telefonický kontakt nie je hotline, preto prosíme, ak sa nám
  nedovoláte, kontaktujte nás efektívnejšie cez
    rýchly formulár tu
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   
 • Reklamácie:
  http://www.nabinovym.sk/reklamacie
 • e-mail:
  nabinovym@gmail.com

   
 • Zapísaný v ŽR Okresného úradu Žilina
   
 • Bankové spojenie pre platbu cez Internet Banking:
 • Názov banky: Poštová Banka
 • Kód banky: 6500
 • IBAN: SK9265000000000090117324
 • Variabilný symbol: Číslo objednávky bez "OBJ"

   
 • WWW.NABINOVYM.SK:
 • Za kvalitu  tovaru  ručíme v  rozsahu  platných  slovenských zákonov  podľa  občianskeho zákonníka  ( ďalej len OZ- zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) a zákon č. 250/2007 Z. z.o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona   č. 372/1990 Zb. o  priestupkoch v  znení zákona  č. 39 7/2008 Z.z. alebo  obchodného zákonníka.  Podľa občianskeho zákonníka poskytujeme záruku na tovar: *24 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru.
 •  

 • :: Bod I. Občiansky zákonník a zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim
 •  
 • 1. Od momentu potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho vznikajú medzi kupujúcim a predávajúcim vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
 •  
 • 2. Tým, že došlo k potvrdeniu objednávky zo strany predávajúceho, došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy podľa Občianského zákonníka. Každá objednávka bude potvrdená z našej strany,čím sa stáva objednávka záväzná a súvisí s bodom II. Občianského zákonníka a zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim.  Viac v bode IX- Odstúpenie od zmluvy v zmysle § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku.
 •  
 • 3. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
 •  
 • 5. Ak zákazník odstúpy od zmluvy v lehote do 14 dní (prostredníctvom e-mailu na  nabinovym@gmail.com ) predávajúci zruší obratom objednávku a tým sa zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim ruší.  Žiadne sankcie nebudú aplikované, preto žiadame zákazníkov včas informovať o zmene,  prípadne o stornovanie objednávky. Postačí len jednoduchý e-mail v tvare čísla OBJ, Storno a dôvod (nepovinný údaj).
   
 • ::: Bod I-II.   Obchodný zákonník: 10/2015 ponúkame 18 mesačnú záruku na celý sortiment aj pre firmy!
 • Pokiaľ zákazník nakupuje na IČO, obchodný vzťah sa rieši prostredníctvom Obchodného zákonníka. Nie je možné tovar vrátiť do 14 dní, V zmysle § 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji sa tento zákon vzťahuje na spotrebiteľa, ktorým je výslovne fyzická osoba a predmet kúpi jej neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.. Pri predaji tovaru firmám, obchodníkom, živnostníkom ako aj iným osobám, ktorým tovar neslúži pre osobnú spotrebu postupujeme podľa obch. zákonníka. Ak nie je uvedené inak, poskytujeme na tovar záruku 24 mesiacov štandardne. V prípade, ak tovar nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.
   
 • ::: Bod II.  Práva a povinnosti predávajúceho
 • Predávajúci je povinný:
 • a. dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite pri Pozn. K jednotlivým termínom dostupnosti treba pripočítať 2-3 dni na expedíciu tovaru po území SR (čas sa priráta len pri naplnení podmienky o maximálnej dobe dostupnosti).
 • b. odovzdať kupujúcemu kópiu online PDF faktúry
 • c. platný podpis zodpovedného a oficiálnu pečiatku nabinovym.sk
 • d. IČO, DIČ, kontakt (v tomto prípade e-mail) a dátum spracovania objednávky
   
 • Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebov cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. Predávajúci sa môže dohodnúť na zľave so zákazníkom pri opätovnom nákupe rovnakého tovaru po naskladnení produktu.  Fnančné prostriedky pri platbe vopred na účet alebo platobným systémom PayPal  mu budú vrátené v lehote najneskôr  do 14 dní na účet založený v SR alebo poštovným poukazom.
   
 • ::: Bod III.  Práva a povinnosti kupujúce
 • Kupujúci sa zaväzuje:
 • V prípade, že tovar prevezme, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek chýb nám tieto bezodkladne oznámiť. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok . V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru hrad kupujúci.
 •  
 •  
 • ::: Bod IV.  Dodacia lehota
 • Údaje prezentovaného tovaru v našom e-shope ( najmä dostupnosť,  zásoby ) nie sú aktualizované predávajúcim  v každom okamihu. Tieto údaje ohľadne tovaru nemusia byť  vždy správne a úplné v porovnaní so skutočným stavom. Údaj „dostupnosť“ zobrazený pri tovarovej položke na nákupnom portáli nie je možné interpretovať ako lehotu pre dodanie tovaru. Uvedená dostupnosť tovaru je len indikatívny, nezáväzný odhad času, ktorý sa predpokladá pre vypredanie dostupných skladových zásob u nás alebo u dodávateľa.   Výnimky sú len položky s označením "24 Hodín" a počet kusov na sklade dodávateľa.  Stornovať objednávku môžete do 24 Hodín.
  Nie však neskôr ako 24 Hodín po vytvorení objednávky.

   
 • ::: Bod V. Zrušenie objednávky do 24 hodín
 • Ak by ste napriek tomu prístupili k zrušeniu objednávky, poprosili by sme aby ste nás prostredníctvom e-mailu o tomto rozhodnutí informovali najneskôr však do 24 hodín od vytvorenia objednávky. Ak predávajúci objednaný tovar nemôže dodať a kupujúci s predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení, je predávajúci povinný uhradiť už zaplatenú kúpnu cenu kupujúcemu do 14 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru ( Poštovou poukážkou v hotovosti, PayPal, Internet Banking ).
   
 • ::: Bod VI.  Reklamácie, záruka a servis
  Spotrebiteľ má právo, aby bola jeho reklamácia vybavená najneskôr do 30 dní.
  Záruku 24 mesiacov nie je možné si zamieňať so životnosťou alebo opotrebením tovaru. Platí to najmä pre tovar  spotrebného charakteru ktorého životnosť je kratšia ako záručná doba, tovar ktorý podlieha bežnému opotrebovaniu: batérie, žiarovky, adaptéry, atramentové náplne a podobne.  Záručná doba na svetelné zdroje je určená výrobcom alebo počtom cyklov.

  Záručná doba pre zákazníkov je minimálne 24 mesiacov (alebo viac ak nie je napísané inak)
  Záručná doba pre firmy,inštitúcie je minimálne 12+6 mesiacov
  Záručná doba na demo verzie produktov (krátkodobo používané) bude odpočítana doba
  používania produktu
  od štandardnej 24 mesačnej záruky
 •  
 • ::: Bod VIII-I . Reklamovanie spotrebného tovaru
 • 1.) Táto záruka platí len v prípadoch keď boli žiarovky a výbojky inštalované v autorizovanom servisnom centre.
 • 2.) Tovar musí byť montovaný a používaný len odborným spôsobom, tak aby nedošlo k jeho predčasnému poškodeniu alebo zničeniu.
 • 3.) Za neodborné zásahy a nepovolené použitie tovaru nezodpovedáme a nedržíme záruku!
   
 • Pri AC adaptéroch kladne vybavená reklamácia nebude uplatnená len vtedy,  ak nefunkčnosť produktu zapríčiní:
 • 1.) tepelné poškodenie adaptéra ( prepálenie, skrat v sieti (bez použitia prepäťovej ochrany siete)
 • 2.) pretrhnutie napájacieho kábla alebo konektora, adaptér je poškodený pádom na zem,mechanické poškodenie
 • 3.) ak sa zistí znefunkčnenie adaptéra poliatím vodou alebo inými tekutinami
 •  
 •  
 • ::: Bod VI-II.  Postup pri reklamovaní tovaru:
 • Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti
   
 •  
 • BOD 1.Odporúčame vypísať krátky online Reklamačný formulár  s pravdivými údajmi, ktorý nájdete v hlavnom menu -"REKLAMÁCIE".
 • BOD 2. 
  Reklamáciu zašlite na adresu prevádzky našej firmy poštou - nie na dobierku, nakoľko tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý.
   

  5.1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť (§ 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

  5.2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady (§ 622 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

  5.3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti (§ 622 ods. 3 Občianskeho zákonníka).

  5.4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

  5.5. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po jej odstránení tovar riadne užívať (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka). 

  5.6. Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa), t.j. právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).

  5.7. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku. 

  5.8. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

  Pokiaľ zákazník nakupuje na IČO, obchodný vzťah sa rieši prostredníctvom Obchodného zákonníka. 
 • tomto prípade nie je možné tovar vrátiť.
   
 • VŠEOBECNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE
 • Pri predkladaní tovaru na reklamáciu:
 • a) je potrebné predložiť číslo objednávky, nevzbudzujúcim pochybnosti preukázať, že tovar bol kúpený v e-shope NabiNovym.SK,
 • b) je potrebné, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby atď.),
 • c) v prípade, že si zákazník uplatňuje právo vyplývajúce zo záruky presahujúcej rozsah záruky stanovenej zákonom, je potrebné predložiť originál záručného listu. Platí to pri tovaroch s dlhšou zárukou ako 24 mesiacov.
   
 • Naše odporúčanie: Pri zakúpení AC adaptéra odporúčame prepäťovú ochranu (chránite si tým Vašu batériu, notebook alebo iné zariadenia zapojené v sieti)
   
 • ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANÉHO TOVARU
 • NabiNovym.SK. zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (§ 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (§ 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Predávajúci negarantuje plnú funkčnosť dodávaného software v operačných systémoch, ktoré nie sú vhodné pre objednaný tovar. Za prípadné problémy spôsobené obmedzenou funkčnosťou aplikácií, ktoré túto podmienku nespĺňajú, nepreberá predávajúci žiadnu zodpovednosť. Zákazník si pred zakúpením tovaru musí premyslieť funkcionalitu produktu a účel použitia. Reklamácia tovaru z dôvodu nevedomosti kupujúceho nebude uplatnená. Dĺžku záručnej doby určuje zákon č. 40/1964 Zb. Občianky zákonník v znení neskorších predpisov (OZ). Podľa novely OZ (zákon č. 150/2004 Z.z) platí na spotrebný tovar predaný od 1.4.2004 záručná doba 24 mesiacov. Zákonná záručná doba je minimálna a predávajúci ju nemôže skrátiť.Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.Zákonná záručná doba je všeobecne 24 mesiacov pre koncového užívateľa. V rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia Občianskym zákonníkom č.40/1964 Zb. Výnimku v záruke môže tvoriť tovar predávaný so zľavou (tovar poškodený, použitý, ..nekompletný) samozrejme po dohode s kupujúcim. Záručná doba začína bežať dňom prebratia tovaru kupujúcemu alebo konečnému užívateľovi. V prípade, že kupujúci zistí pri prevzatí tovaru vady, musí túto skutočnosť nahlásiť vždy písomne a doporučene, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.Reklamačný list musí obsahovať dátum dodania tovaru, názov výrobku, reklamované množstvo, popis závady a návrh na vybavenie reklamácie. Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník rekonštruované znenie k 1.3.2010
   
 • § 620
 • (1) Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
 • (2) Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.
 • (3) Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky veci.
 • (4) Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
 • (5) Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť  záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v tomto zákone. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky. § 621 Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.
   
 • Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:
 • a) mechanickým poškodením tovaru, pretrhnutím kábla, jacku (konektora), vypálením žiarovky atď...
 • b) elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje),
 • c) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými
  a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom adresované
 • d) neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • e) ak bol tovar alebo jeho časť poškodená počítačovým vírusom,
 • f) pokiaľ sa závada prejavuje iba u software, u ktorého nie je zákazník schopný doložiť legálny spôsob
  nadobudnutia, alebo použitím neautorizovaného softvérom a spotrebného materiálu,
 • g) tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými princípmi,
 • h) vykonaním nekvalifikovaných zásahom či zmenou parametrov,
 • i) tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie atď),
 • j) pri chybne vykonanom upgrade BIOSu, firmware,
 • k) tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou.
   
 • ::: IX. Ako zrušiť nákup, vrátenie tovaru do 14 dní. Odstúpenie od zmluvy
  Každá objednávka bude potvrdená z našej strany, čím sa stáva objednávka záväzná.  Odstúpenie od zmluvy v zmysle
  § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb
  na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku.


  Lehota na zváženie sa skončí po 14 dňoch od prevzatia tovaru. Ak koniec tohto obdobia prípadne na deň pracovného
  pokoja, lehota sa predlžuje do nasledujúceho pracovného dňa. Zákazník musí zrozumiteľne informovať obchodníka prostredníctvom formulára Formulár na odstúpenie od zmluvy nabinovym.sk (1).pdf (230,2 kB) e-mailom nabinovym@gmail.com o vašom rozhodnutí zrušiť nákup. Nestačí len tovar odoslať späť. Obchodník  je povinný poskytnúť vám vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy - http://www.nabinovym.sk/reklamacie, ktorý môžete použiť, aby ste ho informovali o vašom rozhodnutí.  Spotrebiteľ je v takomto prípade povinný uplatniť si právo na odstúpenie od zmluvy písomne, v listinnej podobe (alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, ak bola zmluva uzatvorená ústne/telefonicky ). Učiniť tak môže v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
 •  

 •  
 • Zákon č. 108/2000 Z. z. v skratke - relevantné informácie
 • ZÁSIELKOVÝ PREDAJ § 9 Zmluvy uzavierané na diaľku
 • (1) Zmluva uzavieraná na diaľku je zmluva, ktorú uzaviera predávajúci a spotrebiteľ na zásielkový predaj tovaru alebo na poskytnutie služby na diaľku výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie, ako je najmä adresovaný list, adresovaná tlačovina, neadresovaná tlačovina, ponukový katalóg, inzercia v tlači s formulárom objednávky, automatické telefónne zariadenie, telefón, videofón, fax, videotex (mikropočítač a televízna obrazovka) s klávesnicou alebo obrazovkou reagujúcou na dotyk, rozhlas, televízia pri predaji cez telefón alebo elektronická pošta.
   
 • § 10
 • Povinnosti predávajúceho
 • Možnosti odstúpenia od zmluvy podľa §12 zákona číslo 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých predpisov. Podľa zákona 198/2000 Z.z nie je možné odstúpiť od zmluvy v prípade predaja tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa (tovar na objednávku).
   
 • 1.Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10 (vyplnenie reklamačného protokolu)
   
 • ::: X. Záverečné ustanovenia
 • Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Jednotlivé technické kroky smerujúce k uzatvoreniu zmluvy sú spotrebiteľovi známe z vlastného procesu uskutočnenia objednávky. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, poprípade je možné ju uzatvoriť aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia. Kupujúci má možnosť opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov pred podaním objednávky. Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu.Obchodné podmienky platia od 04.01.2009. Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

  1.    Ochrana osobných údajov

  1.1.  Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, rodné číslo, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

  1.2.  Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ alebo IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

  1.3.  Kupujúci uzavretím kúpnej zmluvy vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

  1.4.  Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 1 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

  1.5.  Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 1 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

  1.6.  Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 26 ods. 3 ZnOOÚ; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 4 písm. b) ZnOOÚ je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
  •  vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  •  opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania podľa § 13 ods. 1 ZnOOÚ; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
  • likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

  1.8.  Právo kupujúceho možno obmedziť len podľa odseku 1 písm. d) a e) ZnOOÚ, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

  1.9.  Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči

  • spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
  • využívaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
  • poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) na účely priameho marketingu.

  1.10.  Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať

  • voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 7 ods. 4 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,
  • a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa § 21 ods. 3 ZnOOÚ. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak rozhodnutie bolo prijaté v priebehu uzatvárania alebo plnenia zmluvy uzatváranej medzi predávajúcim a kupujúcim za predpokladu, že sa vyhovelo požiadavke kupujúceho, ktorá je obsahom zmluvy, alebo kupujúcemu bolo na základe dohody udelené právo kedykoľvek počas platnosti zmluvy uplatniť svoj názor.

  1.11.   Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mala podľa ZnOOÚ môže uplatniť blízka osoba. Požiadavky kupujúceho podľa § 20 ods. 1 písm. a), d) až f) ZnOOÚ splní predávajúci bezplatne. Informácie podľa § 20 ods. 1 písm. b) a c) ZnOOÚ predávajúci poskytne kupujúcemu bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Predávajúci vyhovie požiadavkám kupujúceho podľa § 20 ZnOOÚ a písomne ju informuje najneskoršie do 30 dní od ich prijatia. Obmedzenie práv kupujúceho podľa § 20 ods. 1 písm. d) a e) ZnOOÚ predávajúci bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a úradu.

  1.12. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje kupujúceho na účely doručenia tovaru prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

  • Slovenská pošta, a.s., Sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124

   

  1.14. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje po skontaktovaní sa s predávajúcim emailom nabininovým@gmail.com so žiadosťou o zmenu údajov.

   
   
 • ::: XI.Alternatívne riešenie sporov:

 • Ak má spotrebiteľ problém s predajcom, ktorý sa týka zakúpeného tovaru, výrobku či služby môže svoj spor vyriešiť mimosúdne a to prostredníctvom alternatívneho (ARS) alebo on-line riešenia sporu (ORS), ktoré upravuje smernica Európskeho parlamentu a rady č. 2013/11/EÚ o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

   
 • V prípade spotrebiteľského sporu odporúčame najskôr komunikovať prostredníctvom e-mailu: nabinovym@gmail.com  resp. prostreníctvom formulárov: www.nabinovym.sk/reklamacie2/
 •  
 • 1.Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na nabinovym@gmail.com), ak nie je spokojný so   spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 • 2.Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 • 3.Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
 •  
 • Bod X-1: Štátne sviatky, dni kedy nepracujeme:
   
 • Štátne sviatky - Slovensko
 • Január
 • 1. Deň vzniku Slovenskej republiky - štátny sviatok
 • 6. Zjavenie Pána (Traja králi) - deň pracovného pokoja
 • Apríl
 • 3. Veľký piatok - deň pracovného pokoja
 • 6. Veľkonočný pondelok - deň pracovného pokoja
 • Máj
 • 1. Sviatok práce - deň pracovného pokoja
 • 8. Deň víťazstva nad fašizmom - deň pracovného pokoja
 • Júl
 • 5. Sviatok svätého Cyrila a Metoda - štátny sviatok
 • August
 • 29. Výročie SNP - štátny sviatok
 • September
 • 1. Deň Ústavy Slovenskej republiky - štátny sviatok
 • 15. Sedembolestná Panna Mária - deň pracovného pokoja
 • November
 • 1. Sviatok všetkých svätých - deň pracovného pokoja
 • 17. Deň boja za slobodu a demokraciu - štátny sviatok
 • December
 • 17.12 až 3.1- Technická odstávka systému, dovolenky
 • 24. Štedrý deň - deň pracovného pokoja
 • 25. Prvý sviatok vianočný - deň pracovného pokoja
 • 26. Druhý sviatok vianočný - deň pracovného pokoja


  V našom e-shope sa netreba vopred registrovať. Registrácia prebehne automaticky pri prvom nákupe. Objednávka je rýchla, ľahká a nieje doplnená  zbytočnými informáciami. Pre nakupovanie si jednoducho a pohodlne vyberiete výrobky o ktoré máte záujem, vložíte ich do nákupného košíka a vyplníte objednávkový formulár. Sme jeden z mála e-shopov, ktorý vás nikdy nebude obťažovať zbytočnými akciami, letákmi ani spamom.
  Vzhľadom k zvýšeným nákladom dopravy a poštovného a možnosti nezvyšovať koncové ceny za tovar pre našich zákazníkov, hľadáme iné úsporné metódy tak, aby sme sa v určitej miere nedotkli ani Vašich finančných možností.
  Ďakujeme za Vašu priazeň a pochopenie.