Stornovanie objednávky pred vyexpedoavaním tovaru

Reklamačný formulár

 • Reklamačný formulár a v zápäti vytlačiť Reklamačný formulár s vlastnoručným podpisom s pravdivými
  údajmi, ktorý nájdete tu-"REKLAMÁCIE" 
  "Reklamačný dokument (formát PDF)"

  Adresa slúži výlučne ako poštová adresa pre zasielanie reklamácií poštou, nie pre vybavovanie
  reklamácií alebo osobného odberu,nakoľko sa nejedná o sídlo firmy Creapro s.r.o.
 • Zaslať doporučene so sledovacím číslom zásielky na e-mail:nabinovym@gmail.com. 
  Reklamáciu zašlite na adresu prevádzky našej firmy obyčajnou poštou - nie na dobierku, nakoľko 
  tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý. Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 kalendárnych dní, 
  kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa), 
  t.j. právo na vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy) podľa § 622 OZ a § 623 OZ  :
   
  § 622 O.Z
  Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená do
  30 dní.  
  Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak vec nebola ešte použitá, môže kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti. Predávajúci môže  vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.  

  Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá 
  bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať, má kupujúci
  právo na
  výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy.

  Orgán dozoru:
  Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
  Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1

  SOI je v súvislosti s reklamáciami  oprávnená preverovať: 
  1. Povinnosť predávajúceho riadne informovať o podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie vrátane údajov o tom,
  kde možno reklamáciu uplatniť a aké práva má spotrebiteľ v závislosti od charakteru vady a či je reklamačný poriadok
  na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi,

  2. Prijatie reklamácie,

  3.Vydanie potvrdenia o uplatnení reklamácie,

  4. Dodržiavanie lehoty na určenie spôsobu vybavenia reklamácie,


  5.Dodržiavanie max. 30-dňovej lehoty na vybavenie reklamácie,

  6. Ak reklamáciu uplatnenú prvých 12 mesiacov po kúpe nie je možné vybaviť ihneď ani neskôr, predávajúci je povinný
  preukázať jej zaslanie na odborné posúdenie, a ak už obdržal odborný posudok, tak aj tento predložiť k nahliadnutiu
  dozornému orgánu,

  7. Ak reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy predávajúci zamietol, či uvádza na doklade o reklamácii, komu môže
  spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie,

  8. Či znova uplatnená reklamácia bola uznaná a ako bola vybavená,

  9. Či boli spotrebiteľovi uhradené všetky náklady do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie,

  10. Vedenie evidencie o reklamáciách. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie,
  dátume a spôsobe vybavenie reklamácie.

  "SOI nie je oprávnená vstupovať do reklamačného konania, posudzovať reklamovaný tovar, ani rozhodovať o opodstatnenosti
  reklamácie. Spotrebiteľ môže požiadať občianske združenie na ochranu spotrebiteľa o sprostredkovanie riešenia sporu medzi
  ním a predávajúcim. Ak ani potom nie je úspešný, môže sa svojich práv domáhať súdnou cestou. SOI  poskytuje telefonické,
  písomné i osobné poradenstvo pre spotrebiteľov na všetkých svojich pracoviskách  (pozri organizačnú štruktúru alebo kontakt). "

   


 

Odstúpenie od zmluvy v lehote do 14 dní

 

              Odstúpenie od zmluvy.pdf