:: Verzia Obchodných podmienok pre slabozrakých ::

               Testovacia verzia. poprosíme všetky otázky zasielať na objednavky.nc@gmail.com

       

 • Obsah obchodných podmienok:
   
 • Bod I. Zákaz zasielania newsletterov o akciových ponukách
 • Bod II. Všeobecné obchodné podmienky
 • Bod III. Občiansky zákonník a zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim
 • Bod III-II Obchodný zákonník
 • Bod IV. Práva a povinnosti predávajúceho
 • Bod V. Práva a povinnosti kupujúceho
 • Bod VI. Dodacia lehota
 • Bod VII. Zrušenie objednávky do 24 hodín
 • Bod VIII. Reklamácie, záruka a servis, vrátenie tovaru do 14 kalendárnych dní
 • Bod VIII-I . Reklamovanie spotrebného tovaru
 • Bod VIII-II. Postup pri reklamácii
 • Bod VIII-III . Reklamácie AC nabíjacích adaptérov a zdrojov  AC/DC
 • Bod IX. Odstúpenie od zmluvy a § 9 Zmluva  uzatváraná na diaľku
 • Bod X. Záverečné ustanovenia
   
 • Identifikačný znak (obálka, faktúra) a logo e-shopu naj-ceny.sk:

   
 • Adresa poskytovateľa:
  NAJ-CENY.SK
  Stražovská 239/17
  010 04 Žilina

  IČO:  44392711
  DIČ: 1080201760

  IČ DPH: Neplatca DPH
  Číslo registra: 580-41632

   
 • Technická podpora:
 • objednavky.nc@gmail.com
 • najceny@gmail.com
 • Nie sme platci DPH
   
 • Bankové spojenie pre platbu cez Internet Banking:
 • Názov banky: Poštová Banka
 • Kód banky: 6500
 • Číslo účtu: 00000-91694780 / 6500
  -----------------------------------------------------------------------------------
 • Za kvalitu  tovaru  ručíme v  rozsahu  platných  slovenských zákonov  podľa  občianskeho zákonníka  ( ďalej len OZ- zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) a zákon č. 250/2007 Z. z.o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona   č. 372/1990 Zb. o  priestupkoch v  znení zákona  č. 39 7/2008 Z.z. alebo  obchodného zákonníka.  Podľa občianskeho zákonníka poskytujeme záruku na tovar: *24 mesiacov od dátumu predaja. Záruku 24 mesiacov od kúpy si nie je možné  zamieňať so životnosťou alebo prirodzeným opotrebením tovaru.

   
 • ::: Bod I.  Zákaz zasielania newsletterov o akciových ponukách
 • V Slovenskej republike je nevyžiadaná pošta (spam) zakázaná zákonom č. 147/2001 Z. z. o reklame, podľa ktorého §3 ods.7 „sa reklama nesmie šíriť automatickým telefonickým volacím systémom, telefaxom a elektronickou poštou bez predchádzajúceho súhlasu ich užívateľa, ktorý je príjemcom reklamy“. Podľa §3 ods.8 citovaného zákona „sa reklama nesmie šíriť adresne, ak adresát doručenie reklamy vopred odmieta“. Dozor na dodržiavaním ustanovení zákona o reklame vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len SOI). Spoločnosť NAJ-CENY.SK v žiadnom prípade spam, newsletters ani reklamu  užívateľom nezasiela a nezneužíva databázy na iné účely.

   
 • ::: Bod II.  Všeobecné obchodné podmienky
 • V prípade  záujmu   zákazník  vyberie  tovar  na našej  webovej  stránke, riadne  vyplní objednávkový formulár a objednávku odošle. Pred vyplnením formulára si dobre premyslíte, či o vybraný tovar skutočne máte záujem aby nedošlo zbytočne k nedorozumeniu v prípade zrušenia objednávky.

   
 • ::: Bod III.  Občiansky zákonník a zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim
 • 1. Zákon o ochrane spotrebiteľa umožňuje zákazníkovi tovar vrátiť do 7 dni OD PREVZATIA. Neumožňuje mu tovar neprevziať.
 • 2. Neprevzatim tovaru v odbernej lehote a neinformovaní sa právo na vrátenie tovaru bez udania dôvodu nedá uplatniť.
 • 3. Od momentu vytvorenia objednávky medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
 • 4. V prípade neprevzatia zásielky zasielanej na dobierku v úložnej dobe dôjde k porušeniu kúpnej zmluvy, pretože spotrebiteľ je zo strany predávajúceho automaticky informovaný o potvrdení a stave objednávky (elektronickou poštou).
 • 5. Tým, že došlo k uskutočneniu objednávky, došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy podľa Občianského zákonníka. Každá objednávka bude potvrdená z našej strany,čím sa stáva objednávka záväzná a súvisí s bodom II. Občianského zákonníka a zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim.  Viac v bode IX. Odstúpenie od zmluvy Zákon č. 108/2000 Z. z. v § 9.
 • 6. Ak predávajúci tovar nedoručí  maximálne do 24 dní (štandard 31 dní) , zákazník má právo odstúpiť od zmluvy (Objednávky). Je však vašou povinnosťou kontaktovať e-shop, aby zbytočne nevznikli predávajúcemu  náklady spojené so zaslaním tovaru.
 • 7. Ak zákazník ukonči zmluvu (prostredníctvom e-mailu na  najceny@gmail.com ) predávajúci zruší obratom objednávku a tým sa zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim ruší.  Žiadne sankcie nebudú aplikované, preto žiadame zákazníkov včas informovať o zmene,  prípadne o stornovanie objednávky. Postačí len jednoduchý e-mail v tvare čísla OBJ, Storno a dôvod (nepovinný údaj).

   
 • ::: Bod III-II.   Obchodný zákonník:
 • Pokiaľ zákazník nakupuje na IČO, obchodný vzťah sa rieši prostredníctvom Obchodného zákonníka. Nie je možné tovar vrátiť do 7 dní, V zmysle § 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji sa tento zákon vzťahuje na spotrebiteľa, ktorým je výslovne fyzická osoba a predmet kúpi jej neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.. Pri predaji tovaru firmám, obchodníkom, živnostníkom ako aj iným osobám, ktorým tovar neslúži pre osobnú spotrebu postupujeme podľa obch. zákonníka. Ak nie je uvedené inak, poskytujeme na tovar záruku 12 mesiacov štandardne. 
 • Od 1.1 2013 dokonca až 18 mesačnú záruku na ponúkaný sortiment v e-shope naj-ceny.sk.

   
 • ::: Bod IV.  Práva a povinnosti predávajúceho
   
 • Predávajúci je povinný:
 • a. dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite pri Pozn. K jednotlivým termínom dostupnosti treba pripočítať 2-3 dni na expedíciu tovaru po území SR (čas sa priráta len pri naplnení podmienky o maximálnej dobe dostupnosti).
 • b. odovzdať kupujúcemu vytlačenú objednávku / faktúru spoločne so zárukou 24 mesiacov
 • c. platný podpis zodpovedného a oficiálnu pečiatku naj-ceny.sk
 • d. IČO, DIČ, kontakt (v tomto prípade e-mail) a dátum spracovania objednávky
   
 • Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebov cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. Predávajúci sa môže dohodnúť na zľave so zákazníkom pri opätovnom nákupe rovnakého tovaru po naskladnení produktu.  Fnančné prostriedky pri platbe vopred na účet alebo platobným systémom PayPal  mu budú vrátené v lehote najneskôr  do 15 dní na účet založený v SR alebo poštovným poukazom.

   
 • ::: Bod V.  Práva a povinnosti kupujúceho
 • Kupujúci je povinný:
 • a. prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
 • b. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
 • c. nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,

   
 • Kupujúci sa zaväzuje:
 • Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek chýb nám tieto bezodkladne oznámiť. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme, je povinný uhradiť vzniknuté náklady spojené s vyexpedovaním zásielky a jej doručením späť na adresu firmy vo výške 5€ (zmluvná pokuta). V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

   
 • ::: Bod VI.  Dodacia lehota
 • Údaje prezentovaného tovaru v našom e-shope ( najmä dostupnosť,  zásoby ) nie sú aktualizované predávajúcim  v každom okamihu. Tieto údaje ohľadne tovaru nemusia byť  vždy správne a úplné v porovnaní so skutočným stavom. Údaj „dostupnosť“ zobrazený pri tovarovej položke na nákupnom portáli nie je možné interpretovať ako lehotu pre dodanie tovaru našou spoločnosťou.  Uvedená dostupnosť tovaru je len indikatívny, nezáväzný odhad času, ktorý sa predpokladá pre vypredanie dostupných skladových zásob u nás alebo u dodávateľa.  V určitých prípadoch predávajúci nebude schopný dodať výrobky alebo rovnocenné výrobky alebo zariadiť, aby dodávku uskutočnil iný predávajúci za túto cenu, v čase a v množstve, ktoré sú rozumné vzhľadom na výrobok, rozsah reklamy výrobku a cenu, najmä ak nastal mimoriadny prípad podľa čl. 2.15 VOP. Na každú takúto mimoriadnu skutočnosť nemožnosti dodania tovaru bude vždy zákazník informovaný vhodným spôsobom  a v prípade uzatvorenej zmluvy má každá zo strán právo od zmluvy odstúpiť.


   
 • ::: Bod VII. Zrušenie objednávky
 • Ak by ste napriek tomu prístupili k zrušeniu objednávky,poprosili by sme aby ste nás prostredníctvom e-mailu o tomto rozhodnutí informovali najneskôr však do 24 hodín od vytvorenia objednávky. Ak predávajúci objednaný tovar nemôže dodať a kupujúci s predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení, je predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu kupujúcemu do 14 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru ( PayPal, Internet Banking ).


   
 • ::: Bod VIII.  Reklamácie, záruka a servis
 • Finančné prostriedky pri reklamovaní tovaru na účet vraciame len v tom prípade,  ak nie je možné tovar opraviť alebo vymeniť za nový v lehote 30 dní.  Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 kalendárnych dní, kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa), t.j. právo na vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).   Pri elektronických zariadeniach nenesieme žiadnu zodpovednosť za nevedomosti z obsluhy daného produktu! Tovar pripravený na základe požiadavky osobitne (tovar na objednávku) pre jedného spotrebiteľa nie je možné vrátiť. Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, živelnými pohromami ako napríklad úderom blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov, ako napríklad prepätie v rozvodnej alebo telefónnej sieti. K tovaru musí byť pribalený doklad o zakúpení tovaru, môže sa jednať aj o kópiu faktúry pri reklamovaní tovaru tak isto  ako v kamennej predajni. podľa VOP (Všeobecných obchodných podmienok). Bez tohto dokladu nie sme povinní tovar prevziať a následne reklamovať.
   
 • ::: Bod VIII-I . Reklamovanie spotrebného tovaru
 • Záruku 24 mesiacov nie je možné si zamieňať so životnosťou alebo opotrebením tovaru. Platí to najmä pre tovar  spotrebného charakteru ktorého životnosť je kratšia ako záručná doba, tovar ktorý podlieha bežnému opotrebovaniu: batérie, žiarovky, adaptéry, atramentové náplne a podobne.  Záručná doba na svetelné zdroje je určená výrobcom.
   
 • 1.) Táto záruka platí len v prípadoch keď boli žiarovky a výbojky inštalované v autorizovanom servisnom centre.
 • 2.) Tovar musí byť montovaný a používaný len odborným spôsobom, tak aby nedošlo k jeho predčasnému poškodeniu alebo zničeniu.
 • 3.) Za neodborné zásahy a nepovolené použitie tovaru naša spoločnosť nezodpovedá a nedrží záruku!
   
 • Pri AC adaptéroch reklamácia nebude uplatnené len vtedy,  ak nefunkčnosť produktu zapríčiní:
 • 1.) tepelné poškodenie adaptéra ( prepálenie, skrat v sieti)
 • 2.) pretrhnutie napájacieho kábla alebo konektora, adaptér je poškodený pádom na zem,
 • 3.) ak sa zistí znefunkčnenie adaptéra poliatím vodou alebo inými tekutinami

   
 • ::: Bod VIII-II.  Postup pri reklamovaní tovaru:
 • Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom protokolu
 • "REKLAMÁCIE". najneskôr však do 3 až 4 dní od prevzatia tovaru zákazníkom alebo ihneď. 
   
 • Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná je nutné splniť :
 • BOD 1, ak táto skutočnosť nebude splnená ,  tovar nie sme povinný prevziať bez predošlej komunikácie s nami podľa zákona:
 • BOD 1. Vypísať jednoduchý reklamačný protokol v menu "REKLAMÁCIE". Viď tu.
 • BOD 2. Zaslať DOPORUČENE prvou alebo druhou triedou tovar  spoločne s faktúrou , ktorá slúži zároveň ako záručný list. Reklamáciu zašlite na adresu prevádzky našej firmy obyčajnou poštou - nie na dobierku, pretože tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý! Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 kalendárnych dní, kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa), t.j. právo na vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).  Finančné prostriedky pri reklamovaní tovaru na účet vraciame len v tom prípade,  ak nie je možné tovar opraviť alebo vymeniť za nový v lehote 30 dní.


   
 • Vrátenie tovaru v 14 dennej lehote
 • Firmy: Vrátenie zakúpeného tovaru do 14 kalendárnych dní je možné len pre zákazníkov - súkromné osoby.. Ustanovenie zákona sa nevzťahuje na firmy, ak sa obe strany nedohodnú inak. Pri veľkoodbere naších produktov, môžeme dohodnúť špecifické podmienky a záruku viac než 12 mesiacov. Pokiaľ zákazník nakupuje na IČO, obchodný vzťah sa rieši prostredníctvom Obchodného zákonníka. Nie je možné tovar vrátiť do 7 dní, V zmysle § 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji sa tento zákon vzťahuje na spotrebiteľa, ktorým je výslovne fyzická osoba a predmet kúpi jej neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.. Pri predaji tovaru firmám, obchodníkom, živnostníkom ako aj iným osobám, ktorým tovar neslúži pre osobnú spotrebu postupujeme podľa obch. zákonníka. Ak nie je uvedené inak, poskytujeme na tovar záruku 18 mesiacov.

  Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ pri akomkoľvek tovare.

   
 • Možnosť vrátenia tovaru bez udania dôvodu  Tovar zakúpeny prostredníctvom internetového obchodu má zákazník do 14 dní od doručenia tovaru nárok na jeho vrátenie bez udania dôvodu. Tovar však nesmie byť žiadnym spôsobom poškodený alebo inak znehodnotený a ani nesmie niesť žiadne známky používania. Tovar musí byť zabalený v originálnom balení (vrátane akéhokoľvek príslušenstva a dokumentácie) a odoslané najneskôr v 14. deň od dátumu doručenia zákazníkovi na adresu prevádzkovateľa. Po jeho doručení bude zákazníkovi zaslaná čiastka zodpovedajúca plnej kúpnej cene zaplatenej za tovar na ním udané číslo bankového účtu, prípadne v hotovosti, poštovou poukážkou, alebo inak na základe vzájomnej dohody.
   
 • Súkromné osoby: V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy. Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar. Na tovar poskytujeme záruku 24 mesiacov štandardne.
   
 • ::: Bod VIII-III.  Reklamácie AC nabíjacích adaptérov a zdrojov  AC/DC:
   
 • Adaptéry je možné reklamovať v prípade ak:
 • - prestal samovoľne pracovať a nabíjať počas prvého roka od kúpy
 • - adaptér so zabudovanou LED kontrolkou nesvieti od prvého zapnutia a nie je schopný prevádzky
 • - adaptér nesplnil výrobcom stanovený nabíjací cyklus ( 350- 400X je štandard )
   
 • Adaptéry nie je možné reklamovať v prípade ak je zjavné mechanické poškodenie:
 • - adaptér je po páde (kontrola deformácie hmatom, kontrola hlučnosti, hrany prístroja a zlomením poistky  tzv.  hŕkanie po páde prístroja),
 • - adaptér má prelomený/ pretrhnutý kábel vedúci k notebooku,
 • - zlomený konektor /koncovka, ktorá vedie do notebooku. V tomto prípade môžeme poskytnúť zvýhodnený platený servis.
 •   pozn. Záruka je 24 mesiacov (pre firmy s platným IČO a DIČ 18 mesiacov). Na vybrané produkty poskytujeme nadštandardnú
   30 mesačnú záruku.


   
 • Kedy je možné zakúpený tovar vrátiť?
 • Do 7 pracovných dní od doručenia tovaru kupujúcemu
 • Tovar nesmie javiť známky používania a  opotrebenia
 • V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne opotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v  ktorom bol  predávajúcim odoslaný, berie  na vedomie,   že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.
 • Balenie musí byť kompletné ale nemusí byť v originálnom obale ( ak je možné vrátiť v originálnom obale, poprosíme vrátiť komplet) vrátane dokladu o kúpe. Ak ste doklad stratili, môžete nás kedykoľvek informovať na e-mail objednavky.nc@gmail.com.
 • Spotrebiteľ je povinný v odstúpení od zmluvy uviesť svoje kontaktné údaje, číslo objednávky  a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho.
 • Odstúpenie od zmluvy musí byť v písomnej podobe doručené na adresu kupujúceho . Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru.
 • Pokiaľ zákazník nakupuje na IČO, obchodný vzťah sa rieši prostredníctvom Obchodného zákonníka.
 • V tomto prípade nie je možné tovar vrátiť.
   
 • VŠEOBECNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE
 • Pri predkladaní tovaru na reklamáciu:
 • a) je potrebné predložiť doklad o kúpe, nevzbudzujúcim pochybnosti preukázať, že tovar bol kúpený v NAJ-CENY.SK,
 • b) je potrebné, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby atď.),
 • c) v prípade, že si zákazník uplatňuje právo vyplývajúce zo záruky presahujúcej rozsah záruky stanovenej zákonom, je potrebné predložiť originál záručného listu.
 • Naše odporúčanie:
  Pri zakúpení AC adaptéra odporúčame prepäťovú ochranu (chránite si tým vašu batériu, notebook alebo iné zariadenia zapojené v sieti)


   
 • ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANÉHO TOVARU
 • NAJ-CENY.SK. zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (§ 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (§ 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Predávajúci negarantuje plnú funkčnosť dodávaného software v operačných systémoch, ktoré nie sú vhodné pre objednaný tovar. Za prípadné problémy spôsobené obmedzenou funkčnosťou aplikácií, ktoré túto podmienku nespĺňajú, nepreberá predávajúci žiadnu zodpovednosť. Zákazník si pred zakúpením tovaru musí premyslieť funkcionalitu produktu a účel použitia. Reklamácia tovaru z dôvodu nevedomosti kupujúceho nebude uplatnená. Dĺžku záručnej doby určuje zákon č. 40/1964 Zb. Občianky zákonník v znení neskorších predpisov (OZ). Podľa novely OZ (zákon č. 150/2004 Z.z) platí na spotrebný tovar predaný od 1.4.2004 záručná doba 24 mesiacov. Zákonná záručná doba je minimálna a predávajúci ju nemôže skrátiť.Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.Zákonná záručná doba je všeobecne 24 mesiacov pre koncového užívateľa. V rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia Občianskym zákonníkom č.40/1964 Zb. Výnimku v záruke môže tvoriť tovar predávaný so zľavou (tovar poškodený, použitý, ..nekompletný) samozrejme po dohode s kupujúcim. Záručná doba začína bežať dňom prebratia tovaru kupujúcemu alebo konečnému užívateľovi. V prípade, že kupujúci zistí pri prevzatí tovaru vady, musí túto skutočnosť nahlásiť vždy písomne a doporučene, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.Reklamačný list musí obsahovať dátum dodania tovaru, názov výrobku, reklamované množstvo, popis závady a návrh na vybavenie reklamácie. Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník rekonštruované znenie k 1.3.2010
   

 •  
 • § 620
 • (1) Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
 • (2) Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.
 • (3) Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky veci.
 • (4) Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
 • (5) Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť  záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v tomto zákone. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky. § 621 Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.
   
 • Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:
 • a) mechanickým poškodením tovaru, pretrhnutím kábla, jacku (konektora), vypálením žiarovky atď...
 • b) elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje),
 • c) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom adresované
 • d) neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • e) ak bol tovar alebo jeho časť poškodená počítačovým vírusom,
 • f) pokiaľ sa závada prejavuje iba u software, u ktorého nie je zákazník schopný doložiť legálny spôsob nadobudnutia, alebo použitím neautorizovaného softvérom a spotrebného materiálu,
 • g) tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými princípmi,
 • h) vykonaním nekvalifikovaných zásahou či zmenou parametrov,
 • i) tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie atď),
 • j) pri chybne vykonanom upgrade BIOSu, firmware,
 • k) tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

   
 • ::: IX. Odstúpenie od zmluvy
 • Zákon č. 108/2000 Z. z. v skratke - relevantné informácie
 • ZÁSIELKOVÝ PREDAJ § 9 Zmluvy uzavierané na diaľku
 • (1) Zmluva uzavieraná na diaľku je zmluva, ktorú uzaviera predávajúci a spotrebiteľ na zásielkový predaj tovaru alebo na poskytnutie služby na diaľku výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie, ako je najmä adresovaný list, adresovaná tlačovina, neadresovaná tlačovina, ponukový katalóg, inzercia v tlači s formulárom objednávky, automatické telefónne zariadenie, telefón, videofón, fax, videotex (mikropočítač a televízna obrazovka) s klávesnicou alebo obrazovkou reagujúcou na dotyk, rozhlas, televízia pri predaji cez telefón alebo elektronická pošta.
   
 • § 10
 • Povinnosti predávajúceho
 • Možnosti odstúpenia od zmluvy podľa §12 zákona číslo 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých predpisov. Podľa zákona 198/2000 Z.z nie je možné odstúpiť od zmluvy v prípade predaja tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa (tovar na objednávku).
 • 1.Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10 (vyplnenie reklamačného protokolu)
 • 2.Ak predávajúci splnil informačné povinnosti podľa § 10 dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti, najneskôr však do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

   
 • Sumu za tovar s ktorým bolo manipulované, používané  a chyba vznikla na strane zákazníka v lehote 7 dní nevraciame.
   
 • ::: X. Záverečné ustanovenia
 • Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Jednotlivé technické kroky smerujúce k uzatvoreniu zmluvy sú spotrebiteľovi známe z vlastného procesu uskutočnenia objednávky. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, poprípade je možné ju uzatvoriť aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia. Kupujúci má možnosť opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov pred podaním objednávky. Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu.    Obchodné podmienky platia od 04.01.2009. Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.